Általános szerződési feltételek

A(z) Autóüveg Debrecen Kft. székhelye: 4002 Debrecen, Jégvirág utca 38., telephely: 4002 Debrecen, Jégvirág utca 38., képviselője: Hetei Bence ügyvezető, elektronikus levelezési cím: info@autouvegdebrecen.com, webcíme: www.autouvegdebrecen.com, a céget nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék, cégjegyzékszáma: 09-09-023167, adószáma: 23943168-2-09

A(z) Autóüveg Debrecen Kft. fő tevékenységét tekintve járműüveg javításával és cseréjével foglalkozó társaság.

A(z) Autóüveg Debrecen Kft. a tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

1. Tárgyi hatály

1.1. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. által végzett termékértékesítések és a(z) Autóüveg Debrecen Kft. által nyújtott szolgáltatások a jelen Általános szerződési feltételek szerint történnek. Az Általános szerződési feltételek a(z) Autóüveg Debrecen Kft. által forgalmazott termékek értékesítése, illetve a(z) Autóüveg Debrecen Kft. által nyújtott szolgáltatások tárgyában kötött minden szóbeli és írásbeli szerződésnek automatikusan részévé válnak, kivéve, ha a felek ettől eltérő megállapodást kötnek írásban.

1.2. Ha a jármű üzembentartójával, vagy a jármű tulajdonosával egy adott termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan olyan egyedi írásbeli megállapodás jön létre, amely eltér a jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjától, akkor az adott kérdésre az ilyen eltérő tartalmú írásbeli megállapodás az irányadó, de az érintett termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános szerződési feltételek továbbra is változatlanul irányadók.

1.3. A jelen Általános szerződési feltételek vonatkoznak a telefonon, elektronikus levél útján, vagy a(z) Autóüveg Debrecen Kft. internetes oldalán található formanyomtatvány ott történő benyújtásával (a továbbiakban „elektronikus úton”) kezdeményezett szerződésekre is.

2. Ügyfelek

A(z) Autóüveg Debrecen Kft. ügyfelei járműüveg javítását vagy cseréjét illetve járműüveg sötétítését megrendelő, a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának minősülő természetes személy(ek) vagy jogi személy(ek).

3. A szerződés létrejötte

3.1. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. és az ügyfél közötti szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

3.2. A szerződéskötést az ügyfél kezdeményezi a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére benyújtott – szerződéskötési ajánlatnak minősülő – megrendeléssel, amit az ügyfél személyesen vagy elektronikus úton közöl a(z) Autóüveg Debrecen Kft.-vel. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. az ügyfél megrendelésének megérkezését visszaigazolja írásban, vagy szóban. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. időben történő visszaigazolása esetén a megrendelés benyújtása az ügyfél szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező jognyilatkozatnak minősül, amelyhez az ügyfél kötve marad, amíg a(z) Autóüveg Debrecen Kft.-nek a szerződés megkötésére vonatkozó, a végleges feltételeket (árakat, költségviselés feltételeket) tartalmazó válasza megérkezését rendes körülmények között várhatta. Az előző mondatban írt szabály irányadó akkor is, ha az ügyfél a szerződéskötést személyesen kezdeményezi.

3.3. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. az ügyfél megrendelésére vonatkozó, végleges feltételeket (árakat, segédanyagokat) tartalmazó visszaigazolását elektronikus úton vagy szóban közli az ügyféllel. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. az általa ilyen módon visszaigazolt árat 10 napig tartja fenn, amely határidőt követően az ajánlat megszűnik.

3.4. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. és az ügyfél közötti szerződés a(z) Autóüveg Debrecen Kft. 3.3. pontban említett visszaigazolásának az ügyfél általi elfogadásával jön létre. Az ügyfél az elfogadásra irányuló nyilatkozatát kifejezheti szóban, elektronikus úton, írásban, vagy ráutaló magatartással is (pl. a javítás helyszínén történő megjelenéssel). Az ügyfél elfogadása esetén, a létrejött szerződés tartalmát képezik az ügyfél megrendelésében foglaltak, a(z) Autóüveg Debrecen Kft. végleges visszaigazolásában foglaltak (az ügyfél megrendelésében foglaltaktól való eltérés esetén a(z) Autóüveg Debrecen Kft. visszaigazolásának tartalma az irányadó), és a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltak. A szerződés megkötésének helye a(z) Autóüveg Debrecen Kft. Székhelye és telephelye.

3.5. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. megrendelés-lemondást csak olyan határidőig tud elfogadni, amíg a beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat a(z) Autóüveg Debrecen Kft. jogosult áthárítani az ügyfélre. Amennyiben a beszállító a(z) Autóüveg Debrecen Kft. lemondását nem fogadja el, az ügyfél köteles az árut átvenni és az áru eladási árát megfizetni. A megrendelést követően a(z) Autóüveg Debrecen Kft. által bármilyen beszállítójától megrendelt alkatrészek (Szélvédő, segédanyagok) eladási árát az ügyfél abban az esetben is köteles a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére megtéríteni, ha a munka elvégzését megelőzően az ügyfél a megrendelt munkától bármilyen okból eláll, az egyeztetett időpontban a munkavégzésre nem jelenik meg, vagy a munka elvégzése – a(z) Autóüveg Debrecen Kft.-nek nem felróható okból – egyébként nem valósul meg.

3.6. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. által közölt teljesítési időpontok tájékoztató jellegűek, és amennyiben a megrendelés raktáron nem található termékre vonatkozik, a beszállítók teljesítésétől függ. Az ügyfél nem léphet fel semmiféle követeléssel vagy kártérítési igénnyel a(z) Autóüveg Debrecen Kft. szolgáltatásai elvégzésének a közölt időponthoz képest megállapítható késedelemért.

3.7. A szolgáltatás teljesítési helye – amennyiben a felek külön nem állapodnak meg, – a(z) Autóüveg Debrecen Kft. székhelye, telephelye ( 4002 Debrecen, Jégvirág utca 38. )

4. Árak

4.1. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. az általa értékesített termékek és az általa nyújtott szolgáltatások árát az ügyfél személyesen vagy elektronikus úton kezdeményezett megrendelésre adott végleges választ. (ld. 3.3. pont). Kizárólag ez az ár tekinthető a szerződésben vállalt árnak, feltéve, hogy azt az ügyfél elfogadta (ld. 3.4 pont).

4.2. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. jogosult a visszaigazolt ár esetén is az egyoldalú áremelésre, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel. Ezt az ügyfél kérésére igazolni kell.

5. Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás

5.1. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. a szerződést a jármű tulajdonosával vagy a jármű üzembentartójával köti meg (ld. 2. pont), aki kötelezettséget vállal a szerződésben (a(z) Autóüveg Debrecen Kft. által adott végleges megrendelés-visszaigazolásban szóban vagy írásban.) meghatározott összeg a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére történő megfizetésére.

5.2. Ha a szolgáltatást az ügyfél készpénzben egyenlíti ki, akkor a számla kiállítása a szolgáltatás elvégzésé után történik. Ha a szolgáltatás kiegyenlítése biztosítói kárrendezés keretében történik, akkor a(z) Autóüveg Debrecen Kft. a számlát a kárügyintézés lezárultával állítja ki. Ebben az esetben, a számla levélben vagy elektronikus úton kerül megküldésre az ügyfél részére attól függően hogy egyezik meg a(z) Autóüveg Debrecen Kft. Magán vagy jogi személy. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékes.

5.3. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja az ügyfelet a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a(z) Autóüveg Debrecen Kft. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

5.4. Átutalásos fizetésre az az ügyfél jogosult, akit a(z) Autóüveg Debrecen Kft. a rendelkezésére álló kereskedelmi, illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít az átutalásos fizetésre.

5.5. Amennyiben az ügyfél teljes körű gépjármű biztosítással rendelkezik, úgy elképzelhető, hogy a kár önrészének megfelelő összeget a biztosítás ellenére meg kell fizetnie. Az önrész mértékét a biztosítási kötvény határozza meg. Amennyiben az ügyfél még nem fizette meg az önrész összegét, úgy ezen összeget a járműüveg javítását vagy cseréjét követően kell megfizetnie.

5.6. Amennyiben az ügyfél vagy a gépjármű tulajdonosa bejegyzett személy ÁFA körbe tartozik, úgy a számla ÁFA tartalmát a munka elvégzése után 8 napon belül kell megfizetnie, hacsak a felek ettől eltérő számlázásról nem állapodnak meg.

5.7. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a(z) Autóüveg Debrecen Kft. vállalkozásnak nem minősülő ügyfél esetében a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő mértékű, vállalkozásnak minősülő ügyfél esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-al növelt értékének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.

5.8. Az ügyfél a vásárlásai alapján a(z) Autóüveg Debrecen Kft. felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására köteles.

5.9. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén a(z) Autóüveg Debrecen Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

6. Biztosítási ügyintézésre vonatkozó rendelkezések

6.1. Ha az ügyfél által megrendelt termék vagy szolgáltatás egy biztosítási esemény bekövetkezésével áll összefüggésben, a termék vagy a szolgáltatás megrendelésével (ld. 3.2 pont) az ügyfél megbízást ad a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére, hogy a(z) Autóüveg Debrecen Kft. a biztosítási eseménnyel (káreseménnyel) kapcsolatban az ügyfél biztosítójánál a kárrendezés érdekében az ügyfél nevében teljes jogkörben eljárjon. A megbízás kiterjed az ügyfél képviseletére a kárfelvétel és a kárrendezés során. A(z)  Autóüveg Debrecen Kft. Teljeskörű biztosítási ügyintézést vállal ügyfelei részére, legyen az magán vagy jogi személy.

6.2. A 6.1. pontban foglalt megbízás teljesítése érdekében az ügyfél megbízza és meghatalmazza a(z) Autóüveg Debrecen Kft.-t, hogy a szerződésben meghatározott gépjármű üvegkárát vagy üvegkárokat helyreállítsa, és a káreseménnyel kapcsolatban a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosítónál a kárrendezés érdekében helyette és a nevében eljárjon, és ennek során a biztosítóval és más harmadik személyekkel szemben szóban és írásban képviselje. A meghatalmazás kiterjed a kárfelvétel és a kárrendezés során történő képviseletre, a biztosító által megbízott kárszakértő előtti képviseletre( ha szükséges kárszakértő), a biztosító és a kárszakértő által kért iratoknak és adatoknak a biztosító és a kárszakértő részére történő rendelkezésre bocsátására, és a biztosító szolgáltatására vonatkozó igény érvényesítése érdekében szükséges és célszerű nyilatkozatok megtételére.

6.3. A megrendelés a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére történő benyújtásával az ügyfél hozzájárul, hogy a biztosító a biztosítási eseménnyel és a gépjármű helyreállításával kapcsolatos minden szolgáltatását a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére teljesítse, és meghatalmazza a(z) Autóüveg Debrecen Kft.-t, hogy a biztosító által teljesítendő szolgáltatás összegét az ügyfél nevében átvegye, a szolgáltatás összegének teljesítésére vonatkozó igényét a biztosítóval szemben érvényesítse, és a szolgáltatás összegének átvételéhez szükséges cselekményeket és nyilatkozatokat megtegye.

6.4. A megrendelés a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére történő benyújtásával az ügyfél kijelenti, hogy a(z) Autóüveg Debrecen Kft. irányába felmenti a biztosítót a kárrendezéshez szükséges minden, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4.§ (1) bekezdés 12. pontja szerinti biztosítási titoknak minősülő adat tekintetében a biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettsége alól.

6.5. A megrendelés a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére történő benyújtásával az ügyfél hozzájárul, hogy ha a gépjárművön banki finanszírozás van és a gépjárművet zálogjog vagy elidegenítési tilalom terheli, akkor a(z) Autóüveg Debrecen Kft. a törzskönyvben meghatározott banknál, mint finanszírozó pénzintézetnél a kifizetési engedély ügyintézésében helyette és a nevében, teljes jogkörben eljárjon. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a(z) Autóüveg Debrecen Kft. irányába felmenti a bankot minden, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 160. § (1) bekezdése szerinti banktitoknak minősülő adat tekintetében a banktitok megtartására vonatkozó kötelezettsége alól.

6.6. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha a bank bármely okból megtagadja a kifizetési engedély kiadását, vagy ha a biztosító bármilyen okból, így különösen a biztosítási jogviszony megszűnése, fedezetlensége vagy a korábbi sérülésből fakadó kár okán akár részben, akár egészben megtagadja a javítási munka megtérítését, vagy a javítási munka nem kerül a biztosító által megtérítésre a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére az ügyfél által szolgáltatandó, a kárrendezéshez szükséges adatok vagy iratok hiányossága miatt, akkor az elvégzett munka szerződésben meghatározott ellenértékét – vagy ennek hiányában az AUDATEX/EUROTAX általi kalkuláció szerinti ellenértékét – kiegyenlíti a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére a(z) Autóüveg Debrecen Kft. erről szóló számla kézhezvételétől számított 8 napon belül.

6.7. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a kárfelmérés eredménye köti a(z) Autóüveg Debrecen Kft.-t, ezért az ügyfél a kárfelméréssel kapcsolatos minden kifogását közvetlenül a biztosító felé köteles jelezni. Az ügyfél elfogadja, hogy a kárfelmérés eredményével kapcsolatban előterjesztett kifogása nem érinti a(z) Autóüveg Debrecen Kft. felé fennálló fizetési kötelezettségét, amelyet a szerződésben és a(z) Autóüveg Debrecen Kft. által kibocsátott számlában meghatározott összegben, módon és határidőben köteles teljesíteni.

6.8. Az ügyfélt terhelő fizetési kötelezettségeket nem érinti az a körülmény, hogy biztosítói kárrendezés esetén a(z) Autóüveg Debrecen Kft. termékeinek és szolgáltatásainak a megrendelésével az ügyfél meghatalmazza a(z) Autóüveg Debrecen Kft.-t, hogy a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékét a(z) Autóüveg Debrecen Kft. közvetlenül az ügyfél biztosítójától szedje be.

6.9. Az ügyfél kötelezettséget vállal, hogy ha a biztosító a szolgáltatása összegét bármilyen okból közvetlenül az ügyfélnek teljesíti a(z) Autóüveg Debrecen Kft. helyett, akkor az ügyfél köteles a szolgáltatott összeget 8 napon belül megfizetni a(z) Autóüveg Debrecen Kft.-nek az értékesített termékek vagy az elvégzett munkák ellenértékét.

6.10. A(z) Autóüveg Debrecen Kft.-nek a biztosítóval és a bankkal szembeni eljárásra vonatkozó képviseleti jogát az ügyfél által a(z) Autóüveg Debrecen Kft. részére benyújtott megrendelés és a(z) Autóüveg Debrecen Kft. által a megrendelésre megérkezésére vonatkozó visszaigazolás megfelelő módon tanúsítják. Ugyanakkor, a biztosító vagy a bank kérése esetén – vagy más okból – a képviseleti jogának igazolása érdekében a(z) Autóüveg Debrecen Kft. külön írásbeli meghatalmazás megadását kérheti az ügyféltől. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. nem tartozik semmilyen felelősséggel az ügyféllel szemben az ügyfélt ért abból származó károkért, hogy az ügyfél a szükséges meghatalmazást nem bocsátja rendelkezésre.

7. Jótállás, szavatosság

7.1. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. által értékesített termékekre és az általa nyújtott szolgáltatásokra a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossági szabályok, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, valamint a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

7.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a(z) Autóüveg Debrecen Kft. székhelye és telephelye, vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék beszállítása és elszállítása az ügyfél kötelessége.

  • A(z) Autóüveg Debrecen Kft. felelőssége az „Advanced Driver Assistance System” funkciót is tartalmazó szélvédők cseréje esetében kizárólag a következő „kalibrálási művelet” (azaz a gyártó által a kamera kalibrálására előírt kötelező kalibrálási művelet) időpontjáig, de legfeljebb a szélvédő cseréjét követő 1 évig áll fenn. Ezen időpontot követően a(z) Autóüveg Debrecen Kft. felelőssége a szélvédő cseréjével kapcsolatosan nem terjed ki a jármű (illetve szélvédője) fenti tulajdonságainak nem megfelelő működéséért, ideértve különösen a szélvédőn lévő kamerával összefüggésbe hozható funkciók (pl. sávelhagyásra figyelmeztetés, automata vészfékezés, távolságkövető tempomat) hibáira. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. felelősségének kizárása érdekében, a műhelyt csak kalibráció elvégezte után lehet elhagyni. A fenti funkciók kapcsán felmerülő valamennyi hibára, valamint az ezzel összefüggésbe hozható bármilyen káreseményre, ebből fakadó forgalmi balesetre.
    • Amennyiben a magán vagy jogi személy nem kéri az „Advanced Driver Assistance System” kalibrálását – beállítását megteheti, de aláír egy beleegyező nyilatkozatot, hogy bármilyen káresemény során vállalja az összes felelősséget, így szélvédő csere után nem vonható felelősség alá a(z) Autóüveg Debrecen Kft.

8. Flotta biztosítás

  • A(z) Autóüveg Debrecen Kft. – Flotta biztosításokkal kapcsolatban, állandó meghatalmazást állít/állíthat ki, amely visszavonásig érvényes, amely jogi személy és az Autóüveg Debrecen Kft. között jön létre.
    • Ezt 5 évente a cégek megújíthatják, vagy 1 hónapon belül felmondhatják indoklás nélkül.

9. Adatvédelem

A(z) Autóüveg Debrecen Kft. által gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket a(z) Autóüveg Debrecen Kft. honlapján (www.autouvegdebrecen.com) található adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

10. Vegyes rendelkezések

11.1. A(z) Autóüveg Debrecen Kft. ezen Általános szerződési feltételeket ügyfelei számára elektronikus formában a www.autouvegdebrecen.com címen folyamatosan elérhetővé teszi.

11.2. Az ügyfél bármely termék, vagy szolgáltatás megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a(z) Autóüveg Debrecen Kft. mindenkor hatályos Általános szerződési feltételeit.

11.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi rendelkezést.

11.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

11.5 Felek megállapodnak, hogy a(z) Autóüveg Debrecen Kft. és az ügyfél között létrejött jogviszonyokkal kapcsolatos jogvitájuk esetére a(z) Autóüveg Debrecen Kft. székhelye szerinti bíróság (Debreceni Törvényszék) alávetésen alapuló illetékességét kötik ki.

11. Kérdések

A(z) Autóüveg Debrecen Kft. mindig arra törekszik, hogy az ügyfél elégedett legyen, de ha a szolgáltatással bármilyen tekintetben elégedetlen, akkor a +36 20 575 4230-as telefonszámon az ügyvezető igazgatóval vagy az info@autouvegdebrecen.com címen áll ügyfelei rendelkezésére.

Ha az általános szerződési feltételekkel kérdése merülne fel, akkor írjon az alábbi címekre:

4002 Debrecen, Jégvirág utca 38., info@autouvegdebrecen.com